Política de Datos

Farmàcia Montaner de Cubelles

[:ca]FARMACIA MONTANER  a través de la seva Web “www.farmaciacubelles.com” o qualsevol altre domini o subdomini vinculat a aquesta, i de titularitat de  FARMACIA MONTANER (en endavant, Web Farmaciacubelles) pot sol·licitar al Usuari certes dades de caràcter personal. Les dades subministrades per l’Usuari restaran incorporades a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, titularitat de FARMACIA MONTANER  el qual serà processat amb la fi  de  prestar els serveis sol·licitats per l’Usuari. L’Usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades, necessàries per a la prestació dels serveis pactats.

La informació personal recaptada dels usuaris registrats es emmagatzemada en una base de dades propietat de FARMACIA MONTANER que assumeix  les mesures de índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixin la confidencialitat i integritat de la informació d’acord amb lo  establert en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i demès legislació aplicable.

Qualsevol Usuari registrat pot en qualsevol moment exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en relació a les seves dades de caràcter personal subministrades a la Web FARMACIA MONTANER mitjançant  comunicació escrita dirigida a FARMACIA MONTANER Passeig de Narcís Bardají, 10, 08880 Cubelles, Barcelona (Espanya); aquesta comunicació també podrà ser realitzada mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a la adreça: info@farmaciacubelles.com 

Qui és el responsable del tractament de les meves dades personals?

El responsable és qui decideix quines dades personals es tracten i amb quines finalitats. A continuació pots trobar les dades de contacte del responsable dels tractaments duts a terme:

Identitat: Josep Montaner Ferre

Dir. Postal: FARMACIA MONTANER

Rambla Poblenou, 69 08005 Barcelona

Telèfon: +34 938 95 07 03

Direcció de correu electrònic: info@farmaciacubelles.com

Delegat de Protecció de Dades: Montserrat Montane

Contacte DPD: FARMACIA MONTANER – Passeig de Narcís Bardají, 10, Cubelles, Barcelona

Finalitat del tractament
La finalitat del tractament respon a la pregunta de per a què farà servir el responsable del tractament les meves dades personals.

En aquest sentit, t’informem que la finalitat serà la següent:

Enviar informació sobre les novetats, actualitat, sortejos i accions en el mon del sector farmacèutic.

Durant quant de temps conservarem les teves dades?

Les dades seran tractades durant el temps necessari per complir amb les promocions per fidelització i volum d’adquisició, i per poder continuar informant-te de les nostres ofertes comercials associades.

Es cediran les meves dades personals a algun tercer diferent del responsable del tractament?

No, FARMACIA MONTANER no té la intenció de comunicar o cedir les teves dades a cap persona aliena a aquesta companyia.

No obstant això, pot passar que, si així ho estableix una disposició legal o reglamentària, FARMACIA MONTANER hagi de comunicar les teves dades a una autoritat judicial, policial o administrativa, entre altres possibles destinataris.

FARMACIA MONTANER habilita a Differenttic, Marqueting& Business S.L, amb NIF: B-65496259 amb adreça a Rambla Exposició, 59, 08800, Vilanova i la Geltrú (Barcelona, Espanya), en qualitat de responsable del tractament, les dades de caràcter personal necessàries per prestar el servei que s’especifica a continuació:

El tractament consistirà en Màrqueting i Comunicació, així com en la gestió de la Base de Dades generada per mitjà dels formularis del web, recull de dades als salons i concursos a xarxes socials de compte.net per donar-se d’alta en la recepció de notícies i promocions. Aquesta base de dades està registrada en la plataforma d’enviaments de Newsletters Mailchimp

Quins són els meus drets com a interessat respecte del tractament de les meves dades de caràcter personal?

Evidentment la legislació et reconeix diversos drets amb relació al tractament de les teves dades personals. Aquests drets són els següents:

–       Dret a sol•licitar l’accés a les teves dades personals.

–       Dret a sol•licitar-ne la rectificació o supressió.

–       Dret a sol•licitar la limitació del seu tractament.

–       Dret a oposar-se al tractament, i

–       Dret a la portabilitat de les dades en qüestió.

Aquests drets es poden exercir de diferents maneres:

–       Mitjançant l’enviament d’una comunicació escrita a l’adreça del responsable del tractament (revisa el punt xx anterior).

–       Mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça  info@farmaciacubelles.com

–       Mitjançant una trucada telefònica al número 938 95 07 03

En qualsevol d’aquests casos, i amb l’objectiu de preservar degudament les teves dades personals, haurem de confirmar la teva identitat, ja sigui demanant-te una identificació o bé una confirmació d’alguna de les teves dades personals.

A més, tingues en compte que pots presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades amb relació a l’exercici dels teus drets esmentats més amunt en el supòsit que consideris que no hem procedit a donar la resposta adequada a la teva sol•licitud.[:es]FARMACIA MONTANER a través de su Web “www.farmaciacubelles.com” o cualquier otro dominio o subdominio vinculado a ésta, y de titularidad de FARMACIA MONTANER (en adelante, Web Farmaciacubelles) puede solicitar al Usuario ciertos datos de carácter personal. Los datos suministrados por el Usuario quedarán incorporados a un fichero automatizado de datos de carácter personal, titularidad de FARMACIA MONTANER, el cual será procesado con el fin de prestar los servicios solicitados por el Usuario. El Usuario autoriza el tratamiento automatizado de los datos personales suministrados, necesarios para la prestación de los servicios pactados.

La información personal recabada de los usuarios registrados es almacenada en una base de datos propiedad de FARMACIA MONTANER, que asume las medidas de índole técnica, organizativa y de seguridad que garanticen la confidencialidad e integridad de la información de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y demás legislación aplicable.

Cualquier Usuario registrado puede en cualquier momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en relación a sus datos de carácter personal suministrados a la Web Farmaciacubelles mediante comunicación escrita dirigida a FARMACIA MONTANER,  Paseo de Narcís Bardají, 10, 08880 Cubelles, Barcelona (España); esta comunicación también podrá ser realizada mediante el envío de un correo electrónico a la dirección: info@farmaciacubelles.com

¿Quién es el responsable del tratamiento de mis datos personales?

El responsable es quien decide qué datos personales se tratan y para qué fines. A continuación puedes encontrar los datos de contacto del responsable de los tratamientos efectuados:

Identidad: Josep Montaner Ferre

Dir. Postal: FARMACIA MONTANER

Paseo de Narcís Bardají, 10, 08880 Cubelles, Barcelona

Teléfono: +34 938 95 07 03

Dirección correo electrónico: info@farmaciacubelles.com

Delegado de Protección de Datos: Montserrat Montaner

Contacto DPD:  FARMACIA MONTANER – Paseo de Narcís Bardají, 10, 08880 Cubelles, Barcelona

Finalidad del tratamiento

La finalidad del tratamiento responde a la pregunta para qué va a utilizar el responsable del tratamiento mis datos personales.

En este sentido, te informamos que dicha finalidad será la siguiente.

Enviar información sobre les novedades, actualidad, sorteos y eventos entorno de sector farmacéutica.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?

Los datos serán tratados por el tiempo necesario para cumplir con las promociones por fidelización y volumen de adquisición, y para poder seguir informándote acerca de nuestras ofertas comerciales asociadas.

¿Se cederán mis datos personales a algún tercero distinto del responsable del tratamiento?

No, no es intención de FARMACIA MONTANER comunicar o ceder tus datos a persona distinta de esta compañía. No obstante, puede ocurrir que por así establecerlo una disposición legal o reglamentaria, FARMACIA MONTANER deba comunicar tus datos a una autoridad judicial, policial o administrativa, entre otros posibles destinatarios.

FARMACIA MONTANER habilita a Differenttic, Marqueting & Business S.L, con NIF: B-65496259. con dirección en Rambla Exposició, 59 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona, España) en calidad de responsable del tratamiento, los datos de carácter personal necesarios para prestar el servicio que en adelante se especifica: El tratamiento consistirá en Marketing y Comunicación así como la gestión de la Base de Datos generada a través del formulario en web, recogida de datos en los salones y concursos en redes sociales de la web www.farmaciacubelles.com para darse de alta en la recepción de noticias y promociones. Esta base de datos está registrada en la plataforma de envíos de Newsletters Mailchimp.

¿Cuáles son mis derechos como interesado respecto del tratamiento de mis datos de carácter personal?

Por supuesto, la legislación te reconoce diversos derechos en relación con el tratamiento de tus datos personales. Tales derechos son los siguientes:

  • Derecho a solicitar el acceso a tus datos personales.
  • Derecho a solicitar su rectificación o supresión.
  • Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento.
  • Derecho a oponerse al tratamiento, y
  • Derecho a la portabilidad de los datos en cuestión.

Tales derechos pueden ejercitarse mediante varias formas:

  • Mediante el envío de una comunicación por escrito a la dirección del responsable del tratamiento.
  • Mediante el envío de un correo electrónico a la dirección info@farmaciacubelles.com
  • Mediante una llamada telefónica al número 938 95 07 03

En cualquiera de esos casos, y a fin de preservar debidamente tus datos personales, por favor, deberemos confirmar tu identidad, ya sea pidiéndote una identificación, o ya sea una confirmación de alguno de tus datos personales.

Asimismo, por favor, ten en cuenta que puedes formular una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en relación con el ejercicio de tus derechos arriba señalados, en el supuesto de que estimes que no hemos procedido a dar respuesta debida a tu solicitud.[:]